Geen incidenten
Geen incidenten
Onze leveranciers

Onze leveranciers

Neem contact op
Leveranciers

Inkoop is het proces waarin overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden, alsmede het verwerven van goederen, diensten of prestaties van een externe bron, vaak via een aanbestedingsproces waarin concurrenten tegen elkaar opbieden. Het betreft alle activiteiten waarvoor Eurofiber facturen van derden ontvangt en ondersteunt de bedrijfsvoering zonder budgettaire verantwoordelijkheid.

Inkoop zorgt ervoor dat alle goederen, diensten of prestaties op een correcte wijze worden aangeschaft. Prijs, kwaliteit, kwantiteit, tijd en plaats worden vergeleken om projecten en processen zoveel mogelijk efficiënt en succesvol uit te voeren. Onze inkoopprocessen zijn ontworpen om eerlijke en open concurrentie te bevorderen, met een sterke focus op beheersing van risico's zoals fraude en samenspanning.

Jaarlijks koopt Eurofiber voor ongeveer 130 miljoen euro aan goederen en diensten in bij externe partijen. In 2019 ging dit om ongeveer 1.600 leveranciers (derden die ons een inkoopfactuur sturen). Leveranciers stellen ons in staat om in meer of mindere mate aan de behoeften van onze klanten te voldoen door middel van de producten en/of diensten die onze leveranciers aan ons leveren. Hieronder vallen ook goederen en diensten die rechtstreeks verband houden met het eindproduct / de einddienst, zoals passieve en actieve materiaal, het inzetten van aannemers, en het inhuren van netwerken van derden. Maar ook goederen en diensten die niet rechtstreeks verband houden met het eindproduct / de klant , maar die juist de primaire processen ondersteunen, zoals ICT, kantoorbenodigdheden, uitzendkrachten, adviseurs, drukwerk, enz. Inkoop is verantwoordelijk voor het bewaken, beheren en begeleiden van de inkoopprocessen binnen de gehele organisatie, waaronder specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, controleren en nazorg.

Onze inkoop kengetallen

130

Miljoen Euro

Heeft Eurofiber uitgegeven in 2019.

1600

Leveranciers

Werkten in 2019 nauw samen met Eurofiber.

Duurzaamheid 

Wij nemen onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Bij Eurofiber zijn wij vastbesloten om op een ethische, duurzame en veilige manier te ondernemen. Onze diensten zijn van cruciaal belang voor het functioneren van de economie in de Benelux en voor de samenleving als geheel. Als essentieel onderdeel van de samenleving heeft Eurofiber een grote verantwoordelijkheid, niet alleen voor de kwaliteit van onze diensten, maar ook voor de wijze waarop deze tot stand komen en het welzijn van de mensen die hieraan bijdragen. Bij Eurofiber is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) één van de vijf strategische pijlers en als zodanig belegd op directieniveau. Zorg voor mens en klimaat is verankerd in onze hele organisatie, processen en bedrijfscultuur.

Wij scherpen ons MVO-beleid voortdurend aan op basis van ontwikkelingen in ons bedrijf, de keten en de samenleving als geheel. Dat geldt ook voor de manier waarop wij verslag doen over onze verantwoordelijkheid. Ons MVO-verslag 2020 voor Eurofiber Netherlands B.V. en DP Holding B.V. is geverifieerd door FIRA Sustainability.

Vereisten voor leveranciers

Wanneer Eurofiber goederen of diensten inkoopt, worden er hoge eisen gesteld aan de leveranciers. In de realisatie van haar doelstellingen, beschouwt Eurofiber haar leveranciers als partners. Daarom werkt Eurofiber alleen met leveranciers die in staat zijn om gezamenlijk onze strategische doelstellingen te realiseren alsmede verbeteringen binnen de keten door te voeren. Eurofiber sluit concrete en contractuele overeenkomsten af in samenwerking met haar leveranciers. Op deze wijze legt Eurofiber de basis voor structurele samenwerking.  

Naast het vastleggen van specificaties voor goederen en diensten stelt Eurofiber ook eisen aan de leverancier op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden en zakelijke integriteit. Elke partij die aan Eurofiber levert, is ook verplicht zich te houden aan de gedragscode voor leveranciers.

Klachten: gaat er iets niet goed?

Wij hechten veel belang aan een goede en transparante relatie met onze leveranciers. Daarom doen wij alles wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat onze samenwerking voor u werkt. Elke uiting van ontevredenheid van één van de partijen waarmee wij samenwerken, zien wij als een signaal dat er mogelijk iets mis is gegaan. Het kan incidenteel voorkomen dat afspraken niet naar uw tevredenheid worden nagekomen. Als dat het geval is, willen wij dat probleem graag rechtzetten. Wij zijn een betrouwbare klant, en zullen samen met u naar een oplossing zoeken.