Geen incidenten
Geen incidenten

Voorwaarden

Open netwerk

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurofiber N.V.is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s en/of berichten, die via de websites van Eurofiber N.V.worden aangeboden, op enigerlei wijze te verspreiden, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken.

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Eurofiber N.V. en de Algemene Voorwaarden van de Eurofiber Websites. De Algemene Voorwaarden van de Eurofiber Websites bestaan uit twee onderdelen: (i) Gebruiksvoorwaarden Websites en de (ii) Privacy en Cookie policy.

Algemene Voorwaarden

Eurofiber algemene voorwaarden EF NV versie BE januari 2023

Gebruiksvoorwaarden Websites

Dit zijn de Gebruikvoorwaarden Websites (hierna: Gebruiksvoorwaarden) van Eurofiber Nederland N.V. en andere, binnen de Eurofiber groep actieve ondernemingen (hierna samen: ‘Wij’). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van iedere website van ons (hierna: “Website”). Door het gebruik van een Website wordt de gebruiker (hierna: “Gebruiker”) geacht met de Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan en deze onherroepelijk te aanvaarden.

Zorgvuldigheid

De Gebruiker zal zich telkens gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend Internet-gebruiker mag worden verwacht. De Gebruiker zal zich onder meer onthouden van ieder gedrag waarbij Wij, de Gebruiker of een derde hinder kunnen ondervinden of ondervinden, dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan een Website en ICT-systemen en zaken en goederen van ons, de Gebruiker of een derde. In het bijzonder zal de Gebruiker geen juridische regels en voorschriften (zoals onder meer vastgelegd in wet- en regelgeving, algemene voorwaarden en contracten of door de rechter gesteld) overtreden bij het gebruik van een Website.

Informatievoorziening

Eurofiber is in verschillende vormen vastgelegd als geregistreerd merk. Alle informatie op een Website, waaronder teksten en beeldmateriaal, is met veel aandacht en zorg samengesteld. Informatie kan echter na verloop van tijd verouderen. Fouten bij de productie van een Website zijn eveneens niet uit te sluiten. Aan de informatie op een Website kan dan ook géén rechten worden ontleend. Een Website kan daarnaast hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Het opnemen van deze links op een Website impliceert op geen enkele wijze goedkeuring van de inhoud van websites of pagina’s van derden waar naar verwezen wordt.

Aansprakelijkheid Eurofiber

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan bij de Gebruiker of een derde en die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een Website, bijvoorbeeld door middel van onze informatievoorziening en de gebruikte technologie, inclusief de onmogelijkheid om een Website te kunnen ontsluiten. Een Website is niet foutloos en werkt niet zonder onderbreking. Onder gebruik van een Website wordt in het kader van deze aansprakelijkheidsregeling mede verstaan: ieder (on)geautoriseerd, (on)rechtmatig of legaal of wederrechtelijk gebruik door de Gebruiker of een derde. Wij sluiten aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik of niet gebruik van een Website, geheel uit.

Aansprakelijkheid Gebruiker

Wanneer de Gebruiker niet in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden handelt, behouden Wij het recht voor de Gebruiker van een Website te weren. Ook andere maatregelen zijn mogelijk, zoals het verhalen van schade op de Gebruiker.

Aanpassing

Daarnaast behouden wij het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden is telkens raadpleegbaar via een Website.

Toepasselijk recht en rechter

De Gebruiksvoorwaarden en Privacy en Cookie policy alsook ieder gebruik van een Website worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. De rechter te Brussel is ter zake exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van een Website en de Gebruiksvoorwaarden en Privacy en Cookie policy.

Teneinde Gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kan Eurofiber contact- en persoonsgegevens van Gebruikers verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacy- en Cookiebeleid.