Geen incidenten
Geen incidenten

Voorwaarden

Neem contact op
Open netwerk

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurofiber Nederland B.V. is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s en/of berichten, die via de websites van Eurofiber worden aangeboden, op enigerlei wijze te verspreiden, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken.

De Algemene Voorwaarden Eurofiber websites bestaan uit twee onderdelen: Gebruiksvoorwaarden websites en Gebruiksvoorwaarden MyEurofiber.

Gebruiksvoorwaarden Websites

Dit zijn de Gebruikvoorwaarden websites (hierna: Gebruiksvoorwaarden) van Eurofiber Nederland B.V. en andere, binnen de Eurofiber groep actieve ondernemingen (hierna samen: ‘wij’). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van iedere websites van ons (hierna: “website”). Door het gebruik van een website wordt de gebruiker (hierna: “Gebruiker”) geacht met de Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan en deze onherroepelijk te aanvaarden.

Zorgvuldigheid

De Gebruiker zal zich telkens gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend Internet-gebruiker mag worden verwacht. De Gebruiker zal zich onder meer onthouden van ieder gedrag waarbij wij, de Gebruiker of een derde hinder kunnen ondervinden, dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan een website en ICT-systemen en zaken en goederen van ons, de Gebruiker of een derde In het bijzonder zal de Gebruiker geen juridische regels en voorschriften (zoals onder meer vastgelegd in wet- en regelgeving, algemene voorwaarden en contracten of door de rechter gesteld) overtreden bij het gebruik van een website.

Informatievoorziening

Eurofiber is in verschillende vormen vastgelegd als geregistreerd merk. Alle informatie op een website, waaronder teksten en beeldmateriaal, is met veel aandacht en zorg samengesteld. Informatie kan echter na verloop van tijd verouderen. Fouten bij de productie van een website zijn eveneens niet uit te sluiten. Aan de informatie op een website kan dan ook géén rechten worden ontleend. Een website kan daarnaast hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Het opnemen van deze links op een website impliceert op geen enkele wijze goedkeuring van de inhoud van websites of pagina’s van derden waar naar verwezen wordt.

Aansprakelijkheid Eurofiber

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan bij de Gebruiker of een derde en die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een website, bijvoorbeeld door middel van onze informatievoorziening en de gebruikte technologie, inclusief de onmogelijkheid om een website te kunnen ontsluiten. Een website is niet foutloos en werkt niet zonder onderbreking. Onder gebruik van een website wordt in het kader van deze aansprakelijkheidsregeling mede verstaan: ieder (on)geautoriseerd, (on)rechtmatig of legaal of wederrechtelijk gebruik de Gebruiker of een derde. Wij sluiten aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik of niet gebruik van een website, geheel uit.

Aansprakelijkheid Gebruiker

Wanneer de Gebruiker niet in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden handelt, behouden wij het recht voor de Gebruiker van een website te weren. Ook andere maatregelen zijn mogelijk, zoals het verhalen van schade op de Gebruiker.

Aanpassing

Daarnaast behouden wij het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden websites te wijzigen. De actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden websites is telkens raadpleegbaar via de website.

Toepasselijk recht en rechter

De Gebruiksvoorwaarden websites, Gebruiksvoorwaarden MyEurofiber en Privacyvoorwaarden en Cookiebeleid alsook ieder gebruik van een Website worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechter te Utrecht is ter zake exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van een website en de Gebruiksvoorwaarden websites, Gebruiksvoorwaarden MyEurofiber en Privacyvoorwaarden  en Cookiebeleid.

Teneinde Gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kan Eurofiber contact- en persoonsgegevens van Gebruikers verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacy- en Cookiebeleid.

Gebruiksvoorwaarden MyEurofiber

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden MyEurofiber, die van toepassing zijn op het gebruik van de portal MyEurofiber, met aanvullende functionaliteiten. De Gebruiksvoorwaarden MyEurofiber zijn van toepassing op ieder gebruik van MyEurofiber. Door het gebruik van MyEurofiber wordt een prospect of klant (hierna samen: Klant) geacht met de Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan en deze onherroepelijk te aanvaarden.

Andere voorwaarden

Op onze diensten zijn de Eurofiber Algemene Voorwaarden en de relevante Dienstbeschrijving en Service Level Agreement (SLA) van toepassing. Deze documenten kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Een Klant kan gebruik maken van MyEurofiber.

Offerte

Voor het genereren van een offerte in de vorm van een opdrachtformulier via een website worden bepaalde aannames gedaan, die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke prijs voor de te leveren dienst. Wij offreren om deze reden onder de opschortende voorwaarde dat een bevoegde manager van Eurofiber de offerte heeft ondertekend. De overeenkomst tussen ons en de Klant komt daarmee eerst tot stand op het moment dat de offerte door beiden partijen is ondertekend. De door een website gemaakte offerte is een elektronisch gegenereerd document, waarbij wij een voorbehoud maken ten aanzien van druk-, zet- en/of computerfouten.

Informatievoorziening Klant

De Klant behoort altijd juiste, actuele en volledige informatie tijdig te verschaffen en is hiervoor verantwoordelijk. Dat betekent onder meer dat wijzigingen onverwijld moeten worden doorgegeven. Wanneer de Klant in strijd met dit voorschrift handelt, behouden wij het recht voor de Klant de toegang tot een website of onderdeel daarvan, zoals MyEurofiber, te ontzeggen.

Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

Wij verstrekken de Klant een wachtwoord en gebruikersnaam voor toegang tot MyEurofiber. Beiden zijn gekoppeld aan de organisatie van de Klant, vertrouwelijk van aard en niet overdraagbaar buiten de organisatie van de Klant. De klant is verplicht het wachtwoord en de gebruikersnaam vertrouwelijk te behandelen en is geheel verantwoordelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd met gebruik van het wachtwoord en/of gebruikersnaam. De Klant is verplicht ons ieder ongeautoriseerd, onrechtmatig of illegaal gebruik van zijn MyEurofiber-account, of vermoeden daarvan, onverwijld te melden. Daarnaast kunnen wij een Klant de mogelijkheid bieden zelf één of meerdere gebruikers(namen) met wachtwoord aan te maken. Ook hiervoor geldt dat de Klant verantwoordelijk is voor het gebruik en het beheer van de aangemaakte gebruikers(namen) en/of wachtwoorden, waaronder wij mede verstaan het blokkeren van gebruikers(namen) en/of wachtwoorden bij (vermeend) misbruik en bij beëindiging van de arbeidsrelatie.

Aanpassing

Daarnaast behouden wij het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden MyEurofiber en andere voorwaarden, zoals de Eurofiber Algemene Voorwaarden en de relevante Dienstbeschrijving en Service Level Agreement (SLA), te wijzigen. De actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden MyEurofiber is telkens eenvoudig raadpleegbaar via de website.