Geen incidenten
Geen incidenten
Over Eurofiber

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een duurzaam bedrijfsmodel

Neem contact op
MVO

Wij nemen onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Bij Eurofiber zijn wij vastbesloten om op een ethische, duurzame en veilige manier te ondernemen. Onze diensten zijn van cruciaal belang voor het functioneren van de economie in de Benelux en voor de samenleving als geheel. Als essentieel onderdeel van de samenleving heeft Eurofiber een grote verantwoordelijkheid, niet alleen voor de kwaliteit van onze diensten, maar ook voor de wijze waarop deze tot stand komen en het welzijn van de mensen die hieraan bijdragen.

Bij Eurofiber is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) één van de vijf strategische pijlers en als zodanig belegd op directieniveau. Zorg voor mens en klimaat is verankerd in onze hele organisatie, processen en bedrijfscultuur. We houden niet op bij woorden, maar brengen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de praktijk door verschillende mooie initiatieven te ontplooien. Op basis van de feedback van collega's en gesprekken met het bestuur hebben we de volgende ambities voor de lange termijn vastgesteld:

Klimaatbestendig zijn is onze ambitie nummer één. In 2025 willen we onze CO2-uitstoot met 50% hebben verminderd en streven we naar 50% circulaire producten. In 2030 100% circulair.

Ten tweede zijn we eerlijk in de manier waarop we zaken doen. Ons uiteindelijke doel is om gebruik te maken van 100% eerlijke handel in de hele waardeketen, zonder ethische inbreuken en incidenten.

Ten slotte wordt Security & Privacy erkend als een belangrijke prioriteit en zijn er specifieke langetermijnambities georganiseerd binnen deze afdeling.

MVO Governance is de voorwaarde om de prioriteiten 100% uitgevoerd, meetbaar en toetsbaar te maken. We moedigen iedereen aan om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Door een intern controlekader te hebben, kunnen we in praktijk brengen wat we prediken.

Onze MVO-prioriteiten toegelicht

De CSR-commissie, onder leiding van Gijs Phoelich, zorgt voor afstemming, samenwerking en uitvoering van de vooraf gedefinieerde prioriteiten om MVO bij Eurofiber naar een hoger niveau te tillen.

Diversiteit en persoonlijke ontwikkeling

Bij Eurofiber streven we naar diversiteit in ons medewerkersbestand. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat een breder scala aan achtergronden, inzichten en meningen leidt tot betere besluiten en een bloeiende bedrijfsvoering. Bij Eurofiber staan wij voor een veilige en vrije omgeving die mensen aanmoedigt zichzelf te zijn, te zeggen wat ze denken en zich te ontwikkelen, op basis van een sterk gevoel van eigen verantwoordelijkheid.

Om ons diversiteits- en ontwikkelingsbeleid te versterken, werken we samen met VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek & IT, om Smart City Challenges for Girls te organiseren. Deze evenementen zijn bedoeld om bij jonge meisjes de passie voor technologie aan te wakkeren. Daar kunnen ze op een leuke en laagdrempelige manier kennis maken met uitdagende vraagstukken op het gebied van de digitale samenleving. De betrokkenheid van onze eigen medewerkers draagt bij aan de verdere verankering van diversiteit in onze bedrijfscultuur.

Veiligheid en gezondheid

Ons ARBO-beleid betreft zowel onze eigen medewerkers als de werknemers van onze partners in de keten. Zo moeten ook alle monteurs van onze partners een cursus volgen en zijn ze ook verplicht zich elke drie jaar te certificeren zodat zij de juiste processen en procedures volgen tijdens hun werk. Veiligheid en gezondheid zijn telkens terugkerende thema's. Steekproefsgewijs controleren wij of de werkzaamheden volgens onze voorschriften en wettelijke eisen verlopen.

Onze aannemers zijn wettelijk verplicht te werken volgens de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). Alle eisen waaraan zij moeten voldoen zijn contractueel vastgelegd. Deze overeenkomsten worden jaarlijks onder de loep genomen en zo nodig aangepast conform de huidige wet- en regelgeving.

Duurzaamheid in de hele keten

Duurzaamheid is een denkwijze die wij op alle mogelijke vlakken nastreven, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Met onze producten, diensten en expertise ondersteunen wij de verduurzaming van de samenleving als geheel.

In 2015 zijn we begonnen met de implementatie van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) als onderdeel van onze duurzame bedrijfsvoering. Wij besteden veel aandacht aan het verduurzamen van elke schakel in onze keten. Onze datacenters zijn ISO 14001 gecertificeerd en wij werken uitsluitend met ketenpartners die volledig aan onze duurzaamheidseisen voldoen. Afstemming en samenwerking met onze leveranciers en aannemers zijn hierbij onmisbaar. Daarom staan wij voortdurend met elkaar in contact en werken wij met een gedragscode die o.a. bepalingen omvat over duurzame productie en verwerking van grondstoffen en afvalmaterialen.

Wij zijn ook begonnen met circulair inkopen. Een voorbeeld hiervan is het retourproces voor de routers die onze klanten terugsturen na beëindiging van hun contract. In samenwerking met een partner worden deze routers opgeknapt, opnieuw gebruikt en aan het eind van hun levenscyclus verwerkt volgens de milieuvoorschriften.

Groene energie en openbaar vervoer

Milieu is hoogste prioriteit in ons vervoersbeleid, om de uitstoot van CO2 en NOx te verminderen. In april 2018 namen wij afscheid van alle dieselauto's in ons leasewagenpark. Wij moedigen onze werknemers daarnaast aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De hoofdvestiging van Eurofiber is vlakbij het treinstation in Maarssen. De uitstekende bereikbaarheid met het OV was voor Eurofiber een belangrijke reden om het huurcontract van deze locatie met nog eens tien jaar te verlengen. Verder gebruiken wij uitsluitend groene stroom.

MVO jaarverslag

Wij scherpen ons MVO-beleid voortdurend aan op basis van ontwikkelingen in ons bedrijf, de keten en de samenleving als geheel. Dat geldt ook voor de manier waarop wij verslag doen over onze verantwoordelijkheid. Ons MVO-verslag 2021 voor Eurofiber Netherlands B.V. en DP Holding B.V. is geverifieerd door FIRA Sustainability.