Voorwaarden

© Eurofiber Nederland B.V.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eurofiber Nederland B.V. is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze site(s) op enigerlei wijze te verspreiden, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken.

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITES


De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites (hierna: de “Website(s)”) van Eurofiber. De gebruiker van de Websites (hierna: de “Gebruiker(s)”) zal zich bij het gebruik daarvan te allen tijde gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De Gebruiker zal zich onthouden van gedrag waarbij overige Gebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan de Websites dan wel het achterliggende computer systeem of aan derden. In het bijzonder zal de Gebruiker geen wettelijke regels overtreden bij het gebruik van de Websites.
Alle informatie op de Websites is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld, maar toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is. Aan de teksten op de Websites kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Eurofiber Nederland B.V., alsmede de binnen de Eurofiber groep actieve ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Eurofiber is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Websites verkregen is. Eurofiber is een geregistreerd merk van Eurofiber Nederland B.V.
Indien Gebruikers niet handelen in overeenstemming met de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, dan heeft Eurofiber het recht om –indien hij daartoe aanleiding ziet– Gebruikers (tijdelijk) te weren van de Websites. Voornoemde maatregelen zijn niet uitputtend bedoeld. Ongeacht of Eurofiber besluit om een Gebruikers te weren, accepteert Eurofiber geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van de Websites door de Gebruiker en/ of door derden.

Eurofiber behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De actuele versie van de gebruiksvoorwaarden is raadpleegbaar via de Website. De Websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Teneinde Gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kan Eurofiber contact- en persoonsgegevens van Gebruikers verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacy- en Cookiebeleid.
Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Websites wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechter te Utrecht is terzake exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Websites en deze gebruiksvoorwaarden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN MyEurofiber


Op alle door Eurofiber aangeboden diensten zijn de meest recente Eurofiber Algemene Voorwaarden en de betreffende Dienstbeschrijving en Service Level Agreement van toepassing. Deze documenten worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Voor het genereren van een Offerte (Opdrachtformulier) via de Website dient Eurofiber bepaalde aannames te doen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de in rekening te brengen bedragen. Eurofiber brengt daarom een Offerte uit onder de opschortende voorwaarde dat de directie van Eurofiber die Offerte van een handtekening heeft voorzien. De Overeenkomst tussen Partijen komt daarmee eerst tot stand op het moment dat de Offerte zowel namens Eurofiber als de klant is ondertekend. De door de Website gegenereerde offerte is een automatisch gegenereerd document waarbij een voorbehoud van druk en/of zet- en computerfouten wordt gemaakt.
De klant dient te allen tijde juiste, nauwkeurige, actuele en complete informatie te verschaffen en is hier te allen tijde voor verantwoordelijk. Als de door de klant verstrekte informatie onjuist, verouderd of incompleet is, kan Eurofiber de klant de toegang tot de portal van Eurofiber (tijdelijk) ontzeggen. Indien sprake is van wijzigingen in de door de klant aan Eurofiber verstrekte informatie, waaronder de contactgegevens van de klant, zal de klant de gewijzigde informatie zo spoedig mogelijk aanpassen (in de Portal) dan wel aan Eurofiber verstrekken.
Het wachtwoord en de gebruikersnaam dat de klant is toegekend en waarmee de klant toegang heeft tot de portal van Eurofiber, zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en derhalve niet overdraagbaar. De klant is verplicht het wachtwoord en de gebruikersnaam vertrouwelijk te behandelen en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met gebruik van het wachtwoord en/of gebruikersnaam. Indien u vermoedt dat er sprake is van onjuist of oneigenlijk gebruik van uw account voor de MyEurofiber Portal, dient u Eurofiber hier onverwijld van op de hoogte te stellen zodat er adequate maatregelen kunnen worden genomen.
Eurofiber kan aan klanten de mogelijkheid geven om zelf één of meerdere gebruikers(namen) met wachtwoord aan te maken, met dien verstande dat de klant te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk is voor het gebruik en het beheer van de aangemaakte gebruikers(namen) en/of wachtwoorden waaronder begrepen maar niet beperkt tot het blokkeren van gebruikers(namen) en/of wachtwoorden bij misbruik en bij beëindiging van de arbeidsrelatie.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID EUROFIBER


INLEIDING


Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en diensten van Eurofiber Groep (dit betreft alle groepsmaatschappijen van Eurofiber). Met dit privacybeleid geeft Eurofiber informatie over de gegevens van onze Gebruikers en klanten waarvoor Eurofiber verantwoordelijk is.
De informatie die wij over onze Gebruikers en klanten hebben (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn Eurofiber Nederland B.V. en Eurofiber Dataplex B.V., Safariweg 25-31, 3605 MA, Maarssen. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer: m1570147

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT


Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren als hierom gevraagd wordt. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING


Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als bedrijfsnaam, namen contactpersonen, geslacht, NAW-gegevens en e-mailadres , en specifieke vragen van de Gebruiker.
Eurofiber kan persoonsgegevens uitwisselen met zijn groepsmaatschappijen. Daaronder worden alle groepsmaatschappijen van de Eurofiber groep verstaan. Uw gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen). Op basis van die gegevens kunnen wij een profiel opstellen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en onze producten en diensten nog beter op uw wensen en interesses af kunnen stemmen. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van Eurofiber, kunt u dit melden via info@eurofiber.com of per post aan Eurofiber Nederland B.V. t.a.v. de afdeling Marketing, postbus 7072, 3502 KB Utrecht o.v.v. ‘persoonsgegevens’ .
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door Eurofiber geëxploiteerde Websites:
a. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
c. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites;
d. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail of telefonisch;
e. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
f. om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
g. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle; en
h. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS


Zoals eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen). Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van Eurofiber, kunt u dit melden via info@eurofiber.com.
In speciale gevallen kan Eurofiber, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kan Eurofiber persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

BEVEILIGING


Eurofiber spant zich in om te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS


Eurofiber wil graag transparant zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Dit privacy- en cookiebeleid levert daar een bijdrage aan. Indien u echter vragen heeft over de manier waarop Eurofiber met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een email sturen aan info@eurofiber.com of per post aan Eurofiber Nederland B.V., t.a.v. de afdeling Marketing, postbus 7072, 3502 KB Utrecht o.v.v. ‘persoonsgegevens’ .

COOKIEBELEID


De Websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Eurofiber gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden om een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken.

Cookie instellingen aanpassen?
U kunt deze instellingen te allen tijde wijzigen. Wilt u uw cookie instellingen nu wijzigen? Gebruik dan onderstaande button om op de cookie instellingen pagina uw instellingen te kiezen en te wijzigen. De instellingen pagina is te bereiken via de link onderaan elke pagina.
Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op.

CONTACT


Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van Eurofiber dan kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling Marketing van Eurofiber: info@eurofiber.com of per post: Eurofiber Nederland B.V., Afdeling Marketing, Postbus 7072, 3542 KB Utrecht. Ook kunt u bij Eurofiber terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Eurofiber van u heeft vastgelegd en voor eventuele correctie daarop indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID


Eurofiber behoudt zich het recht voor om zijn privacy- en cookiebeleid aan te passen. Eurofiber adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Dit privacy- en cookiebeleid is het laatst gewijzigd op 1 juli 2014.

Eurofiber Holding B.V.
Vestigingsadres: Safariweg 25-31, 3605 MA Maarssen
Postadres: Postbus 7072, 3542 KB Utrecht

Doe de glasvezel postcodecheck

 
http://www.eurofiber.com/postcodecheck-error/
nl
http://www.eurofiber.com
Contact

Algemeen
030 242 8700
Servicedesk (COS)
0800 EUROFIBER