Voorwaarden

© Eurofiber Nederland B.V.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eurofiber Nederland B.V. is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze site op enigerlei wijze te verspreiden, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerde gegevensbestand, of openbaar te maken.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites van Eurofiber en de portal van Eurofiber < http://myeurofiber.nl > (hierna tezamen: de “Website(s)”). De gebruiker van de Websites (hierna: de “Klant”) zal zich bij het gebruik daarvan te allen tijde gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De Klant zal zich onthouden van gedrag waarbij overige Klanten hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan de Websites dan wel het achterliggende computer systeem of aan derden. In het bijzonder zal de Klant geen wettelijke regels overtreden bij het gebruik van de Websites.

Alle informatie op de Websites is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld, maar toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is. Aan de teksten op de Websites kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Eurofiber Nederland B.V., alsmede de binnen de Eurofiber groep actieve ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Eurofiber is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Websites verkregen is. Eurofiber is een geregistreerd merk van Eurofiber Nederland B.V.

Op alle door Eurofiber aangeboden diensten zijn de meest recente Eurofiber Algemene Voorwaarden en de betreffende Dienstbeschrijving en Service Level Agreement van toepassing. Deze documenten zijn beschikbaar (en te downloaden) via de Websites en worden op eerste verzoek van de Klant kosteloos toegezonden. Voor het genereren van een Offerte (Opdrachtformulier) via de Website dient Eurofiber bepaalde aannames te doen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de in rekening te brengen bedragen. Eurofiber brengt daarom een Offerte uit onder de opschortende voorwaarde dat de directie van Eurofiber die Offerte van een handtekening heeft voorzien. De Overeenkomst tussen Partijen komt daarmee eerst tot stand op het moment dat de Offerte zowel namens Eurofiber als de Klant is ondertekend, De door de Website gegenereerde offerte is een automatisch gegenereerd document waarbij een voorbehoud van druk en/of zet- en computerfouten wordt gemaakt.

De Klant dient te allen tijde juiste, nauwkeurige, actuele en complete informatie te verschaffen en is hier te allen tijde voor verantwoordelijk. Als de door de Klant verstrekte informatie onjuist, verouderd of incompleet is, kan Eurofiber de Klant de toegang tot de portal van Eurofiber (tijdelijk) ontzeggen. Indien sprake is van wijzigingen in de door de Klant aan Eurofiber verstrekte informatie, waaronder de contactgegevens van de Klant, zal de Klant de gewijzigde informatie zo spoedig mogelijk aanpassen (in de Portal) dan wel aan Eurofiber verstrekken.

Het wachtwoord en de gebruikersnaam dat de Klant is toegekend en waarmee de Klant toegang heeft tot de portal van Eurofiber, zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en derhalve niet overdraagbaar. De Klant is verplicht het wachtwoord en de gebruikersnaam vertrouwelijk te behandelen en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met gebruik van het wachtwoord en/of gebruikersnaam. Indien u vermoedt dat er sprake is van onjuist of oneigenlijk gebruik van uw account voor de MyEurofiber Portal, dient u Eurofiber hier onverwijld van op de hoogte te stellen zodat er adequate maatregelen kunnen worden genomen

Eurofiber kan aan Klanten de mogelijkheid geven om zelf één of meerdere gebruikers(namen) met wachtwoord aan te maken, met dien verstande dat de Klant te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk is voor het gebruik en het beheer van de aangemaakte gebruikers(namen) en/of wachtwoorden waaronder begrepen maar niet beperkt tot het blokkeren van gebruikers(namen) en/of wachtwoorden bij misbruik en bij beëindiging van de arbeidsrelatie.

Indien Klanten niet handelen in overeenstemming met de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, dan heeft Eurofiber
het recht om –indien hij daartoe aanleiding ziet– Klanten (tijdelijk) te weren van de Websites. Voornoemde maatregelen zijn niet uitputtend bedoeld. Ongeacht of Eurofiber besluit om een Klant te weren, accepteert Eurofiber geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van de Websites door de Klant en/ of door derden.

Eurofiber behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De actuele versie van de gebruiksvoorwaarden is raadpleegbaar via de Website. De Websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Teneinde Klanten te beschermen en fraude te voorkomen, kan Eurofiber contact- en persoonsgegevens van Klanten verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacy Statement. Tevens kan het voorkomen dat Eurofiber contact- en persoonsgegevens van Klanten aan bepaalde derden dient te verstrekken omdat zij daartoe gerechtigd of verplicht is, een en ander conform de wet op de privacy.

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Websites wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechter te Utrecht is ter zake exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Websites en deze gebruiksvoorwaarden.

Privacy Statement

Eurofiber respecteert de privacy van de bezoekers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met Wet bescherming persoonsgegevens behandeld en voor zover nodig vastgelegd in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website(s) kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het is daarom raadzaam om deze privacy statement regelmatig te raadplegen.

Door het aanmelden op de online nieuwsbrief van Eurofiber verleent u toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Eurofiber gebruikt de bewaarde gegevens om u te informeren over activiteiten en nieuws van Eurofiber. De bewaarde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of op grond van een wettelijk voorschrift.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Eurofiber gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden om een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken.

Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van Eurofiber dan kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van Eurofiber: info@eurofiber.com. Of per post: Eurofiber Nederland B.V., Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 7072, 3542 KB Utrecht. Ook kunt u bij Eurofiber terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Eurofiber van u heeft vastgelegd en voor eventuele correctie daarop indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Maarssen, december 2013

Eurofiber Nederland B.V.
Vestigingsadres: Safariweg 25-31, 3605 MA Maarssen
Postadres: Postbus 7072, 3542 KB Utrecht

Doe de glasvezel postcodecheck

 
http://www.eurofiber.com/postcodecheck-error/
nl
http://www.eurofiber.com
Contact

Algemeen
030 242 8700
Servicedesk (COS)
0800 EUROFIBER